47-6
Spanish Bowl

Badalona Dracs vs LG OLED Black Demons (Spanish Bowl 2019)